Advokáti

 

JUDr. Antonín Janák, advokát

Antonín Janák  pracuje v advokacii nepřetržitě od 1.8.1976. Od 1.1.1980 působí jako advokát pod evidenčním číslem 0219. Je absolventem právnické fakulty University Karlovy v Praze. Titul doktora práv (JUDr.) získal v roce 1980.

V roce 1990 založil vlastní advokátní kancelář, která s různými personálními obměnami funguje doposud.

Antonín Janák  se výrazně nespecializuje, ovládá všechny druhy práva od práva rodinného, přes právo občanské a obchodní po právo trestní. Pokud je třeba některou oblast zdůraznit, je to oblast autorského práva, majetkového práva, obchodního práva a práva občanského.

Antonín Janák vychoval několik desítek advokátních koncipientů, kteří jsou dnes již samostatnými advokáty vysoké profesní úrovně. Spoluprací s nimi je zajišťována právní služba v neobvyklých nebo úzce specialisovaných oblastech práva. Antonín Janák je rozhodcem Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní Burze. Právní službu je schopen poskytovat v češtině, slovenštině, angličtině a ruštině. Působí současně v sídle kanceláře v Praze i pobočce v Příbrami.

 

JUDr. Vladimír Zeithaml, advokát

Vladimír Zeithaml absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1979 a zahájil svoji činnost jako advokát se všeobecným zaměřením v Benešově u Prahy. V seznamu advokátů je zapsán pod evidenčním číslem 0768. Koncem 80. let začal provozovat svojí praxi v Praze se zaměřením převážně na problematiku majetkového práva, nemovitostí, sporovou agendu, arbitrážní řízení a trestní právo. Od počátku 90. let úzce spolupracoval s největšími mezinárodními právnickými firmami jako účastník Scholarship Scheme, pořádaným při Queen Mary and Westfield College v Londýně. V roce 1993 působil po dobu půl roku v londýnské pobočce právní firmy Allan & Overy a současně byl jedním ze zakládajících partnerů advokátní kanceláře Kocián, Šolc, Touška (dnes Kocián, Šolc a Balaštík), která je od roku 1992 jednou z největších českých advokátních kanceláří.Vladimír Zeithaml se specializuje zejména na obchodní právo, trestní právo, arbitráž a mediaci.

Vladimír Zeithaml je členem Britské obchodní komory v Praze, v rámci orgánů advokacie působil v Kárné komisi České advokátní komory. Vladimír Zeithaml pracuje v anglickém, ruském a českém jazyce.

Vladimír Zeithaml v současné době pozastavil své členství v České advokátní komoře a věnuje se filosofii práva.

 

JUDr. Anna Janáková, advokátka

Anna Janáková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1975. Do roku 1989 pracovala jako právník v oblasti výstavby a investic. V seznamu advokátů ČAK je zapsána pod evidenčním číslem 1881.

Specializuje se na právo nemovitostí, smluvní právo, restituce, problematiku zakládání obchodních společností a konkursní právo, majetkové právo, smluvní agendu, pozemkové a katastrální právo, problematiku obchodních společností a správy majetku.

Anna Janáková působí převážně v pobočce kanceláře v Příbrami. 

 

 

Mgr. Dana Matějů, advokátka

Dana Matějů vystudovala obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde ukončila svá vysokoškolská studia v roce 1997 a získala titul magistr práv (titul Magistr, z lat. Magister, je akademický titul označující absolventa vysoké školy v magisterském studijním programu). Do advokátní kanceláře JANÁK ZEITHAML & spol. nastoupila ihned po ukončení studií a pracovala zde v letech 1997 – 2001 jako advokátní koncipientka. Po absolvování advokátní zkoušky působila jako advokátka ve sdružení Janík, Janíková a spol. od roku 2004 od 2013. Poté působila 2 roky v Příbrami jako samostatný advokát Mgr. Dana Janíková. V roce 2015 se vrátila do svého startovního působiště a stala partnerem advokátní JANÁK ZEITHAML & spol.

Dana Matějů se zabývá především smluvní agendou práva občanského, poskytuje úschovy peněžních prostředků v souvislosti s převody nemovitostí, zastupuje účastníky v dědických řízeních, stavebních řízeních. V oblasti rodinného práva poskytuje kompletní „rozvodový servis“, tj. úpravu péče, rozvod a majetkové vypořádání. V oblasti trestního práva má bohaté zkušenosti se zastupováním jak strany obviněné, tak strany poškozené v trestním řízení. Dalšími obory, jimiž se zabývá, je právo zdravotnické (nemajetková újma), právo stavební a právo nemovitostí, právo pracovní stran zaměstnavatele i zaměstnance. Na významu nabývající část agendy je také ochrana práv spotřebitele, ochrana osobních údajů a internetové právo.

Výhradní součástí poskytování služeb advokáta je zastupování klientů před soudy, státními úřady a správními orgány.

Dana Matějů působí v sídle advokátní kanceláře v Příbrami. Právní službu je schopna poskytovat i v jazyce anglickém. Ve výkonu advokátní praxe využívá odborné certifikované dovednosti v oblasti psychologie, grafologie, komunikace a zvládání konfliktních situací.

 

 

Sídlo kanceláře:

AK JANÁK ZEITHAML & spol.
Matoušova 515
150 00 Praha 5
tel. +420 224 826 684
fax  +420 224 826 871
e-mail: akjanakzeithaml.cz
 

Pobočka Příbram:

AK JANÁK ZEITHAML & spol.
nám. TGM č. 142
262 01 Příbram 1
tel. +420 318 628 104
fax  +420 318 626 991
e-mail: akjanakadvokati.pb.cz